Boostcamp
Aydınlatma Metni

Boost Organizasyon Turizm Ve Spor Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Boost Organizasyon”) olarak kişisel verilerinizin korunmasını önemsiyor ve kişisel verilerinizin güvenliği konusuna özen gösteriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVK Kanunu’’) uyarınca kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak işliyor ve korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Boost Organizasyon tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu Kimliği ve İletişim Bilgileri

BOOST ORGANİZASYON TURİZM VE SPOR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No : 288434-5
Mersis No : 0179132773100001
Adres : Seyrantepe Mahallesi, Yayıncılar sokak, no:5/1 Kağıthane / Istanbul

Bize Ulaşın : boostcamp@boost-sport.org (….. kep adresi)

 • Kişisel Veri Tanımı

Kişisel veri kavramı KVK Kanunu uyarınca ‘’Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü “bilgi‘’ olarak ifade edilmiştir. Buna göre, Boost Organizasyon tarafından sizden toplanan ad, soy ad, e-posta adresi, ikametgah adresi, kullanıcı adı ve şifresi, telefon numarası, doğum tarihi, yaşadığı şehir, acil durumlarda aranacak kişiye ait ad, soyad ve telefon numarası bilgileri, fotoğraf vb. veriler, kişisel verileriniz olarak ilgili mevzuat uyarınca işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel veri ise; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, kan grubu, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. Özel nitelikli kişisel verileriniz, KVK Kanunu uyarınca belirli şartlarla işlenebilecek ve titizlikle korunacaktır.

 

İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları

Kimlik Bilgileri

Ad, Soy ad, T.C Kimlik Numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler, imza bilgisi, acil durumlarda aranacak kişilere ait ad, soyad bilgisi vb.

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Katılımcı Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Bilgileri

Cep Telefonu Numarası, telefon numarası, ikametgah adresi, e-mail adresi, faks numarası, acil durumda aranacak kişiye ait telefon numarası vb.

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, Katılımcı Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri

Fiziksel mekâna girişte, Fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan Giriş/Çıkış Kayıt Bilgileri, güvenlik noktasında alınan kayıtlar, kamera kayıtları vb.

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliği Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Katılımcı Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sağlık Bilgileri

Kan grubu, ateş, vb. belirtilerin kaydedilmesi, PCR test sonucu, aşı bilgisi vb. bilgiler

Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi Ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri İle Finansmanının Planlanması Ve Yönetimi Amacıyla, Sır Saklama Yükümlülüğü Altında Bulunan Kişiler Veya Yetkili Kurum Ve Kuruluşlar Tarafından İşlenmesi

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Boost Organizasyon tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci ve 6’ıncı maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; Boost Organizasyon tarafından iş ortaklarımıza, şirket yetkililerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere ve şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve/veya diğer ülkelere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK’nın 1. ve 2. maddeleri uyarınca toplanan ve işbu Aydınlatma Metni’nde kategorize edilmiş kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metni kapsamında açıklanan kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle Boost Organizasyon tarafından yurt içinde üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketler, üçüncü gerçek kişiler vb.) aktarım süreçlerine dahil edilebilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Boost Organizasyon, kişisel verileri yukarıda sayılanlarla (etkinlik katılımcısı listesi, katılımcı kayıt defteri ve CCTV güvenlik kameraları sınırlı olmamak üzere) her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecra (sitemizde bulunan cookieler dâhil olmak üzere), üçüncü kişi ve/veya yasal mercilerden işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlar ve sunulan ürün/hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi gayesi ile temin edebilmektedir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, KVKK doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Güvenliği

Boost Organizasyon, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi bir dilekçe ile imzalı olarak Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Ergin Apt Blok No: 20-22 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul adresinde bulunan Boost Organizasyon Turizm Ve Spor Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ne kimliği tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Etkinlik Katılımcısı (Veri Sahibi/İlgili Kişi)

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

1 Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sahibinin başvurusunda; isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. Veri sahibi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.