Boostcamp
Mesafeli Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞME

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.‘KATILIMCI’; (sözleşmede bundan sonra “KATILIMCI” olarak anılacaktır)

AD-SOYAD:

T.C. KİMLİK NO: ADRES:

2.‘ORGANİZATÖR’ ; (sözleşmede bundan sonra “ORGANİZATÖR” olarak anılacaktır)

UNVAN: BOOST ORGANİZASYON TURİZM VE SPOR HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Mersis No: 0179132773100001

Seyrantepe Mahallesi, Yayıncılar Sokak, No:5 Kağıthane/İstanbul

İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle KATILIMCI, sözleşme konusu organizasyona katılımını onayladığı takdirde organizasyon bedeli ve varsa vergi, ek hizmet vb. belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:

a. KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

b. YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

c. HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

d. ORGANİZATÖR: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan veya hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

e. KATILIMCI: Bir hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

f. SİTE: ORGANİZATÖR’E ait internet sitesini,

g. SİPARİŞ VEREN: Bir hizmeti ORGANİZATÖR’e ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

h. TARAFLAR : ORGANİZATÖR ve KATILIMCI’yı,

i. SÖZLEŞME : ORGANİZATÖR ve KATILIMCI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

3.KONU

3.1. İşbu Sözleşme, KATILIMCI’nın ORGANİZATÖR’e ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda onayını verdiği aşağıda nitelikleri ve ücreti belirtilen hizmetin verilmesi ile ilgili olarak

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar organizasyonun ve hizmetin belirlenen ücretidir. İlan edilen ücretler ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.ORGANİZATÖRE AİT BİLGİLER

Unvan: BOOST ORGANİZASYON TURİZM VE SPOR HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Adres: Kore Şehitleri Cad Ergin Apt No:20-22 D:1 Esentepe Şişli İstanbul

Telefon: 0212 287 80 94 Eposta: boostcamp@boost-sport.org

5.KATILIMCIYA AİT BİLGİLER

Hizmeti alacak kişinin

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası: Adresi: Telefonu: (varsa)Faks: Eposta/kullanıcı adı:

6.SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

6.1. Hizmetin temel özellikleri ve katılım koşulları gibi tüm detayları ORGANİZATÖR’e ait internet sitesinde yayınlanmaktadır.

6.2. Etkinlik web sayfasında belirtilen tarihlerde, belirtilen lokasyonda gerçekleşecektir.  KATILIMCI, işbu etkinliğe bireysel olarak katılabileceğini bildiğini, katılım şartlarını okuduğunu ve kabul ettiğini, bu koşullarda yapılabilecek değişiklikleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

6.3. KATILIMCI, etkinliğin yapılacağı tarih çerçevesinde, dünya çapında etkisini göstermiş olan Covid-19 pandemisi sebebiyle, ORGANİZATÖR’ün iradesi dışında gelişen olaylar ve hükümet vb. otoriteler tarafından alınacak kararlar nedeniyle etkinlik tarihinde değişiklik yapılabileceğini bildiğini ve bu hususu kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

6.4. Listelenen ve sitede ilan edilen ücretler etkinliğe katılım ücretleridir. İlan edilen ücretler ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen katılım ücretleri ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

7.FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres: Telefon: Faks: E-posta/kullanıcı adı: Fatura teslim: Fatura elektronik olarak ORGANİZATÖR ile paylaşılan KATILIMCI’ya ait e-mail adresine gönderilecektir.

8.GENEL HÜKÜMLER

8.1. KATILIMCI, ORGANİZATÖR’e ait internet sitesinde sözleşme konusu etkinliğin temel nitelikleri, katılım ücreti ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KATILIMCI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, ORGANİZATÖR tarafından KATILIMCI’ya verilmesi gereken adresi, hizmete ait temel özellikleri, hizmetin vergiler dahil ücretini, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Mücbir sebep halleri ve ORGANİZATÖR’den kaynaklanmayan durumlar saklı kalmak kaydıyla, etkinlik belirlenen ve ORGANİZATÖR’ün internet sitesinde belirtilen tarihte yapılacaktır.

8.3. ORGANİZATÖR, sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, ilan edilen şartlara ve niteliklere uygun, gerekli bilgi ve belgeler ile doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. ORGANİZATÖR, Sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli KATILIMCI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ORGANİZATÖR’ün başkaca hiçbir sorumluluğu ya da yükümlülüğü mevcut değildir.

8.5. KATILIMCI, Sözleşme konusu etkinliğe katılım için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmetin bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, ORGANİZATÖR’ün sözleşme konusu hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. ORGANİZATÖR’ün, KATILIMCI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla KATILIMCI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. KATILIMCI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle ORGANİZATÖR’ün kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.7. KATILIMCI ile kayıt esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin verilmesinden evvel, kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, ORGANİZATÖR, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini KATILIMCI’dan talep edebilir. KATILIMCI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede etkinlik katılım işlemi dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise ORGANİZATÖR, hiçbir sorumluluğu olmaksızın işlemi iptal etme hakkını haizdir.

8.8.KATILIMCI, ORGANİZATÖR’E ait internet sitesine üye olurken ve etkinliğe katılım formun doldururken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, ORGANİZATÖR’ün bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, ORGANİZATÖR’ün ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.9. KATILIMCI, ORGANİZATÖR’E ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KATILIMCI’yı bağlayacaktır.

8.10. KATILIMCI, ORGANİZATÖR’E ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.11. ORGANİZATÖR’e ait internet sitesinin üzerinden, ORGANİZATÖR’ün kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KATILIMCI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.12. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye (Katılımcı) işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ORGANİZATÖR’ü bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ORGANİZATÖR’ün üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9.CAYMA HAKKI

KATILIMCI site üzerinden etkinlik katılımına ilişkin ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu hakkı kullanamayacağını kabul ve beyan eder.

10. KATILIMIN ERTELENMESİ veya İPTALİ

Boostcamp Marmaris 2024 için:
Kayıt gerçekleştikten sonraki ilk 7 gün içerisinde iptallerde %5 işlem bedeli alınır, kalan tutar 30 iş günü içerisinde iade edilir.
20 Şubat'a kadar iptallerde:  %10 no-show bedeli alınır, kalan tutar 30 iş günü içerisinde iade edilir.
20 Mart'a kadar iptallerde:  %30 no-show bedeli alınır, kalan tutar 30 iş günü içerisinde iade edilir.
20 Mart'tan sonra yapılan iptallerde:  İade yapılmaz. %100 no-show bedeli alınır.

Boostcamp katılım sayısı 30 kişiye ulaşılamaması durumunda organizasyon ertelenebilir. Erteleme veya iptal durumunda katılım bedelleri kesintisiz iade edilir veya erteleme hakkı verilir.

Tutarlar hesaplanırken, kayıt tarihinde yapılan TL ödeme tutarı referans alınır.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

KATILIMCI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini KATILIMCI’dan talep edebilir ve her koşulda KATILIMCI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, KATILIMCI, borcun gecikmeli ifasından dolayı ORGANİZATÖR’ün uğradığı tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

12.YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

2023 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri (2024 değerleri yayınlandığında tutar güncellenecektir) :

66.000 (altmış altı) Türk Lirası altındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

13.YÜRÜRLÜK

KATILIMCI, Site üzerinden etkinliğe katılıma ilişkin ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. ORGANİZATÖR, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede KATILIMCI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

ORGANİZATÖR: BOOST ORGANİZASYON TURİZM VE SPOR HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

KATILIMCI:

TARİH: